Xếp Hạng Tên người Chơi Cấp độ
1 Vo_VanThang 23
2 NguyenNam_Truong 21
3 Bill_Richard 20
4 Trong_Nhan 18
5 Hunter_ASN 17
6 Pizza_Boy 17
7 PhamDinh_Chien 16
8 NKT_Uyen 15
9 Pizza_Law 14
10 Minh_Nhat 14
11 NguyenHoang_Hai 14
12 Avicii_Bugli 13
13 Queen_Ngo 12
14 NgMinh_Phu 12
15 Vitamin_Corona 12
16 Anh_BayGa 12
17 Phan_Ky 11
18 BoY_Be 11
19 Boy_Tun 11
20 boy_loychoi 11
21 Urex_Mizano 11
22 Repert_Tesper 11
23 Boy_Boss 11
24 Uchiha_Sasuke 10
25 July25th_August 10
26 EVOS_Basil 10
27 Kita_Willson 10
28 James_Jefferson 10
29 Sweet_LeAn 10
30 BoY_NgHiEn 10

NHÂN VẬT

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0