Sự Kiện 30/4 - 1/5

18-4-2020


 

Hãy thể hiện lòng yêu nước của bạn bằng việc đeo Quốc Kỳ Việt Nam đi khắp VGTA SAMP nào !!

<h1 style="text-align:center"><span style="color:#ffff00"><span style="font-family:Courier New,Courier,monospace"><span style="font-size:48px"><strong><span style="background-color:#000000">Sự Kiện 30 Th&aacute;ng 4 v&agrave; 1 Th&aacute;ng 5</span></strong></span></span></span></h1>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff3300"><strong><span style="font-size:24px">Thời gian diễn ra sự kiện: </span></strong></span><strong><em><span style="font-size:16px">18/04/2020 &ndash; 31/05/2020</span></em></strong></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff3300"><strong><span style="font-size:24px">Nội Dung:</span></strong></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Bạn đến&nbsp;<span style="color:#c0392b">Casino</span>, ở đ&oacute; c&oacute; <span style="color:#ff0000">Quốc Kỳ Việt Nam</span> g&otilde; <span style="color:#ff0000">/chaoco</span> ( cứ<span style="color:#ff0000"> 3 ph&uacute;t nhận được c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu</span> chế ph&aacute;o hoa: <span style="color:#ff0000">Vỏ Ph&aacute;o, Thuốc Ph&aacute;o, Ng&ograve;i Ph&aacute;o, Hột Quẹt, XP</span>)</span></strong></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/1.jpg" style="height:872px; width:1868px" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><u><span style="color:#ff3300"><strong><span style="font-size:24px">Bạn cần đủ nguy&ecirc;n liệu:</span></strong></span></u><span style="font-size:16px"><u> </u><strong><em><span style="color:#ff0000"><span style="background-color:#000000">5 Vỏ Ph&aacute;o, 5 Thuốc Ph&aacute;o , 10 Ng&ograve;i Ph&aacute;o v&agrave; </span></span><span style="color:#66ff00"><span style="background-color:#000000">200.000$</span></span></em></strong> tiền c&ocirc;ng cho<span style="color:#ff0000"> <strong>LONG C4</strong></span></span></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/chetaophaohoa.jpg" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Sau đ&oacute; bạn <span style="color:#ff0000">/timduong &gt; VIP ( đối diện )</span> gặp <span style="color:#ff0000">LONG C4</span> để chế tạo Ph&aacute;o Hoa</span></strong></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/2.jpg" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Sau Khi chế Ph&aacute;o Hoa bạn <em><span style="color:#ff0000">/dotphaohoa</span></em> ( mỗi lần đốt bạn sẽ tốn <span style="color:#c0392b"><u>1 hột quẹt</u></span> v&agrave; bạn sẽ nhận được ng&acirc;u nhi&ecirc;n những <em><span style="color:#ff0000">phần thưởng hấp dẫn</span></em>)</strong></span></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/3.jpg" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#ff3300"><span style="font-size:26px"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><strong>Phần Thưởng từ Ph&aacute;o Hoa:</strong></span></span></span></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:70%">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="background-color:#993300; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:#ffffff">Phần Thưởng Ngẫu Nhi&ecirc;n</span></span></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;o Tiếp Tế</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phiếu Trang Phục</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#000033"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">$ SAD</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#000033"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n Liệu L&agrave;m Ph&aacute;o Hoa</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">VIP GOLD ( 7 ng&agrave;y )</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#000033"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;o Hoa</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&aacute;nh Xe V&agrave;ng</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thưởng Tiền $SAD cho to&agrave;n server</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thưởng Coin cho to&agrave;n server</span></span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="background-color:#ffffff; height:15px; text-align:center; vertical-align:middle"><span style="color:#ff0000"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Si&ecirc;u Xe NRG</span></span></strong></span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<blockquote>
<p><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Người chơi c&oacute; thể b&aacute;n Ph&aacute;o Hoa cũng như Nguy&ecirc;n Liệu qua lại với nhau: <span style="color:#ff0000">/sell</span></span></strong></span></p>
</blockquote>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="color:#ff0000"><span style="font-family:Courier New,Courier,monospace"><strong><span style="font-size:36px">Ph&aacute;o Tiếp Tế</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:22px"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><strong>Sử dụng:<span style="color:#ff0000"> /goitiepte</span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/goitiepte.jpg" /></span></span></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/goitiepte2.jpg" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/goitiepte3.jpg" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="color:#ff0000"><span style="font-family:Courier New,Courier,monospace"><strong><span style="font-size:36px">Phiếu Trang Phục</span></strong></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Sử dụng: <span style="color:#ff0000">D&ugrave;ng để đổi trang phục V4.4 trong tủ vip</span></span></span></strong></p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/18/trangphucv44.jpg" /></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<hr />
<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">BQT VGTA SAMP Thận &Aacute;i,<br />
Ch&uacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; một k&igrave; nghĩ lễ thật vui vẻ&nbsp;<img alt="heart" src="http://localhost:81/vgta_lvrp/admincp/ckeditor/plugins/smiley/images/heart.png" style="height:23px; width:23px" title="heart" />&nbsp;!</span></span></p>
 


 

   1

2

3

4

NHÂN VẬT

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0